Mazai eMheni
Daniel Mutendi

Mazai eMheni

Regular price R 260.00 R 0.00 Unit price per
Mazai eMheni inovel rechiShona rakanyogwa naDaniel Mutendi. Bhuku iri riri kutsvakwa navazhinji vevanhu vanoverenga mutauro wechiShona, kunyanya vanohwereketa nendimi yakarerekera kuchiKaranga.
Munyori Daniel Mutendi anotirezva, oinda nesu kare kare kune rimwe zinyika raiva nedzimwevo nyika mukati dzaitungamigwa nemadzimambo akasiyana-siyana. Tinosongana, uye tinobva tofamba nehupenyu hwechikomana chinonzi Shingai. Shingai anozvarigwa munhamo. Paanosvitsa makore mapfumbamwe, baba vake vanotsvaka kumuuraya vachiita zvekumuponda. Mukomana anotsvaka kutiza munyika yake yaitungamirigwa naMambo Zihwe achiinda kumusha kwamai vake kwaMambo Musita. Zhira yohupenyu hwake yakazara zvinanga zvinotsvaka kumubvarura-bvarura kusvika nyama nomweya wake zvaparadzana. Kururama kwake kose kunozozunungusiwa paanopara mhosva yemazvokuda. Hupenyu hwake hunoti kuhwise ngoni, kuthlisa, uyevo kukathlamadza. Uchapona sei pamakakatano evekunyikadzimu neevepasi, vamwe vachida kumuraramisa vamwe vachida kuparadza mweya wake?