Skip to product information
1 of 1

Daniel Mutendi

Mazai eMheni

Mazai eMheni

Regular price R 260.00
Regular price Sale price R 260.00
Sale Sold out
Mazai eMheni inovel rechiShona rakanyogwa naDaniel Mutendi. Bhuku iri riri kutsvakwa navazhinji vevanhu vanoverenga mutauro wechiShona, kunyanya vanohwereketa nendimi yakarerekera kuchiKaranga.
Munyori Daniel Mutendi anotirezva, oinda nesu kare kare kune rimwe zinyika raiva nedzimwevo nyika mukati dzaitungamigwa nemadzimambo akasiyana-siyana. Tinosongana, uye tinobva tofamba nehupenyu hwechikomana chinonzi Shingai. Shingai anozvarigwa munhamo. Paanosvitsa makore mapfumbamwe, baba vake vanotsvaka kumuuraya vachiita zvekumuponda. Mukomana anotsvaka kutiza munyika yake yaitungamirigwa naMambo Zihwe achiinda kumusha kwamai vake kwaMambo Musita. Zhira yohupenyu hwake yakazara zvinanga zvinotsvaka kumubvarura-bvarura kusvika nyama nomweya wake zvaparadzana. Kururama kwake kose kunozozunungusiwa paanopara mhosva yemazvokuda. Hupenyu hwake hunoti kuhwise ngoni, kuthlisa, uyevo kukathlamadza. Uchapona sei pamakakatano evekunyikadzimu neevepasi, vamwe vachida kumuraramisa vamwe vachida kuparadza mweya wake?
View full details

Add a title to introduce your product's features

Highlights

Provide details in each of the collapsible rows to give your customers the information they need to pick the best product.

Change the title and icon of each row to suit your brand.

Scent

Details

Ingredients

Feature a compelling customer review about your product or brand.

- CUSTOMER NAME HERE -

 • Multicolumn

  Use a combination of images and text to share information about this product, and your brand.

 • Multicolumn

  Consider adding information about your shipping and return policies.

 • Multicolumn

  Consider highlighting your environmental commitments.

 • Multicolumn

  Consider describing a money-back guarantee or highlighting your customer service.

Introduce other complementary products.

DESCRIBE HOW TO PAIR PRODUCTS TOGETHER

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product. Add details on availability, style, or even provide a review.

Shop now

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product. Add details on availability, style, or even provide a review.

Shop now

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product. Add details on availability, style, or even provide a review.

Shop now